Archive for the ‘materialy-dla-studentow’ Category

Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw

19 stycznia, 2009

ZAPOWIEDŹ książki Wydawnictwa oddk Gdańsk:

Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw

cena: 70,00 zł

Symbol: PGK533
ISBN: 83-74265-67-6
Wydanie: 2009
156 str. B5, oprawa miękka klejona
Opis

(R.M.)

Jak efektywnie i przy minimalnym ryzyku dobierać strategiczne kierunki rozwoju firmy?
Praktyczna prezentacja zasad budżetowania kapitałowego niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowania korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka. Celem nadrzędnym jest uniknięcie lub minimalizacja zagrożenia wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych w firmie.
Szczegółowe omówienie zasad szacowania wolnych przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej na podstawie tych szacunków oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.
Książkę kierujemy do przedstawicieli praktyki, zarówno tych związanych z finansami, jak i tzw. managerów niefinansowych, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Jest to również użyteczny podręcznik z zakresu przedmiotów takich, jak budżetowanie kapitałów, strategiczne zarządzanie finansami, planowanie inwestycji, finansów przedsiębiorstwa itp. dla słuchaczy studiów podyplomowych i studentów szkół biznesu.

Finansowe strategie przedsiębiorstw – wydawnictwo ODDK www.oddk.pl

15 stycznia, 2009

Książka prezentuje wykorzystanie zasad budżetowania kapitałowego do podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowaniu korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka co pomoże uniknąć lub zminimalizować zagrożenie wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych w firmie. Kluczowe tematy zawarte w poradniku to zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej w oparciu o te szacunki oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.
Dzięki zawartej w niej wiedzy, możliwe jest efektywne i przy minimalnym ryzyku dobieranie strategicznych kierunków rozwoju firmy.

Poradnik jest przedstawioną w jak najprostszym ujęciu książkową adaptacją materiału prezentowanego przez autora na szkoleniach z zakresu analizy i oceny opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych i jako taki jest kierowany do przedstawicieli praktyki, zarówno tych związanych z finansami jak i tzw. managerów niefinansowych, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Drugą grupą odbiorców są uczestnicy studiów podyplomowych i studenci szkół biznesu dla których poradnik może być bardzo użytecznym podręcznikiem z zakresu przedmiotów takich jak budżetowanie kapitałów, strategiczne zarządzanie finansami, planowanie inwestycji, finansów przedsiębiorstwa itp.
Książka: Finansowe strategie przedsiębiorstw – wydawnictwo ODDK http://www.oddk.pl
już niedługo w sprzedaży

Finanse dla niefinansistów

5 stycznia, 2009

PROGRAM:
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.
7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
o jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
o jak mierzyć realizację tych celów
o jakie elementy kształtują wartość firmy
o jak na tym tle wyglądają błędy w zakresie polityki cen
o czym się kierować ustalając marżę i cenę ostateczną
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
o podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
o elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
o jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
o prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
o dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
o jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
o siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
o czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
o różnica między NCF (net cash flow – przepływy pieniężne netto), OCF (operating cash flow – operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (free cash flow – wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
o jak interpretować kryteria decyzyjne
o kiedy nie stosować IRR
o jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
o jak kształtuje się koszt kapitału obcego
o co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
o dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
o jak zarządzać zapasami
o jakie poziomy należności utrzymywać
o ile gotówki powinna mieć firma
o strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
o jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
o zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

5 stycznia, 2009

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących w przedsiębiorstwie decyzje, które mają wpływ na podstawowe wskaźniki finansowe. Szkolenie prowadzone jest w sposób nie wymagający od uczestników wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw czy rachunkowości. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu analizy finansowej firmy i skutków podejmowania decyzji (nawet tych pozornie „niefinansowych”) na obraz finansowy przedsiębiorstwa.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Elementy sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych)
2. Analiza ogólna (Analiza struktury; Analiza dynamiki)
3. Znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych (rentowność, płynność finansowa, zadłużenia, sprawności działania)
4. Salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów przedsiębiorstwa.
5. Elementy planowania finansowania (prognozowane sprawozdania finansowe)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
o jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
o maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
o podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
o przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
o wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
o sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
o informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
o metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
o metody i zasady stosowane w rachunkowości
o elementy sprawozdania finansowego
o podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
o ogólna analiza bilansu
o ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
o metoda Wilcoxa
o salda strukturalne bilansu
o ogólna analiza rachunku zysków i strat
o prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
o sygnały ostrzegawcze
o analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
o zasady interpretacji wskaźników
o analiza struktury bilansu
o analiza rentowności
o analiza płynności
o cykl konwersji gotówki
o strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
o analiza efektywności
o analiza poziomu zadłużenia
o 5c klienta
o metody punktowe
o analiza dyskryminacyjna
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, którymi powinny kierować się osoby oceniające finansową kondycję przedsiębiorstwa oraz wskazanie jak decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, wpływają na jego zewnętrzny obraz. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny finansowej kondycji przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie z zakresu analizy finansowej.

Analiza opłacalności finansowej inwestycji rzeczowych

5 stycznia, 2009

Analiza opłacalności finansowej inwestycji rzeczowych

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących decyzje w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnie od ich wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu finansowej oceny projektów inwestycyjnych.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycję
5. Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego (metody pośrednie i metody bezpośrednie)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
o cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
o wartość przyszła
o kapitalizacja przepływów pieniężnych
o wartość obecna
o dyskontowanie przepływów pieniężnych
o wartość obecna renty
5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
o zdyskontowanego okresu zwrotu
o zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
o wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
o zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
o indeksu zyskowności projektu – PI
6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
o różnice w szacowaniu:
 NCF – przepływów pieniężnych netto
 szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
 szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
o zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
 zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
 zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
 zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
 zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
 zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
 zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
7. Stopa kosztu kapitału
o koszt kapitału własnego
o koszt kapitału obcego
o zasady szacowania
o średni wazony koszt kapitału – WACC
o ryzyko projektu a koszt kapitału
o marginalny koszt kapitału – MCC
o relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
o teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
o krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
o krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
o metody pośrednie uwzględniania ryzyka
 analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
 analiza scenariuszy
 analiza drzew decyzyjnych
 analiza symulacyjna
o metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
 równoważnik pewności
 stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
11. Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12. Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13. Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, których należy przestrzegać przy finansowej ocenie skutków planowanych lub już realizowanych inwestycji. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie finansowe dotyczące zarządzania projektami inwestycyjnymi.

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

5 stycznia, 2009

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia dwudniowego, 12h [pierwszy dzień od godz. 10.00 do 16.00, drugi od 9.00 do 15.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

• Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
• Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
• Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

• Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
• Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

• Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
• Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
• Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
• Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI
• Cykl konwersji gotówki
• Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
• Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
• Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
• Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
• Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
• Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].
Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia byli zaopatrzeni w kalkulatory z funkcjami matematycznymi.

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

5 stycznia, 2009

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia dwudniowego, 12h [pierwszy dzień od godz. 10.00 do 16.00, drugi od 9.00 do 15.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

• Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
• Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
• Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

• Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
• Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

• Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
• Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
• Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
• Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI
• Cykl konwersji gotówki
• Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
• Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
• Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
• Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
• Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
• Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].
Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia byli zaopatrzeni w kalkulatory z funkcjami matematycznymi.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

5 stycznia, 2009

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

UCZESTNICY:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

NABYTA WIEDZA:

Poznanie narzędzi i technik stosowanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, ich zalet i wad oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Prezentacja możliwych strategii przedsiębiorstwa przyczyniających się do kreacji wartości przedsiębiorstwa.

FORMA ZAJĘĆ:

Wykład, interaktywne ćwiczenia, rozwiązywanie praktycznych problemów, studium przypadku, dyskusja z uczestnikami.

SPECJALNE WYMAGANIA:

Uczestnicy powinni przynieść na zajęcia kalkulatory.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Zakres prezentowanych zagadnień (treść zajęć)
1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu.
2. Wartość przedsiębiorstwa Wartość księgowa. Wartość aktywów netto. Wartość likwidacyjna. Wartość odtworzeniowa. Wartość giełdowa. Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych.
3. Przepływy pieniężne Wartość końcowa przedsiębiorstwa. Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych. Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy. Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał. Skorygowana wartość obecna – APV.
4. Wolne przepływy pieniężne Składniki wolnych przepływów pieniężnych. Budżet kapitałowy. Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF. Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE. Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC. Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF. Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych.
5. Koszt kapitału Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Kapitał własny. Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne. Wpływ ryzyka na koszt kapitału. WACC. Struktura kapitałowa a WACC.
6. Mierniki efektywności Mierniki księgowe. Mierniki oparte na wartości. EVA. EVA a NPV. EVA a DCF. CFROI. Cykl życia przedsiębiorstwa.
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa Definicje kapitału intelektualnego. Pomiar kapitału intelektualnego. Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli.
8. Podsumowanie Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

5 stycznia, 2009

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, włascicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.
7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
o jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
o jak mierzyć realizację tych celów
o jakie elementy kształtują wartość firmy
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
o podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
o elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
o jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
o prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
o dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
o jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
o siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
o czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
o różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
o jak interpretować kryteria decyzyjne
o kiedy nie stosować IRR
o jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
o jak kształtuje się koszt kapitału obcego
o co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
o dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
o jak zarządzać zapasami
o jakie poziomy należności utrzymywać
o ile gotówki powinna mieć firma
o strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
o jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
o zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30) Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, włascicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. TRENER: dr Grzegorz Michalski PROGRAM: 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa 2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) 4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje 5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami). 6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców. 7. Planowanie finansowe. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY: 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa o jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe o jak mierzyć realizację tych celów o jakie elementy kształtują wartość firmy 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa o podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych o elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych o jakich błędów i uproszczeń unikać 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej o prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej o dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja o jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę o siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych o czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych o różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) o jak interpretować kryteria decyzyjne o kiedy nie stosować IRR o jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje o jak kształtuje się koszt kapitału obcego o co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego o dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) o jak zarządzać zapasami o jakie poziomy należności utrzymywać o ile gotówki powinna mieć firma o strategie zarządzania kapitałem pracującym netto 8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców o jak inni na nas patrzą 9. Planowanie finansowe o zarys metody procentu od sprzedaży Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

5 stycznia, 2009

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, włascicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.
7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
o jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
o jak mierzyć realizację tych celów
o jakie elementy kształtują wartość firmy
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
o podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
o elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
o jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
o prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
o dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
o jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
o siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
o czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
o różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
o jak interpretować kryteria decyzyjne
o kiedy nie stosować IRR
o jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
o jak kształtuje się koszt kapitału obcego
o co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
o dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
o jak zarządzać zapasami
o jakie poziomy należności utrzymywać
o ile gotówki powinna mieć firma
o strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
o jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
o zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.